Cebuano Who Is Jesus?

$0.12

MSRP:

SKU: ACEBL9T

Product Description

An excellent tract for giving along with Scripture or a book! It helps to lay a foundation for faith by presenting the unfolding plan of salvation from the fall of man to the redemptive work of Christ.

Usa ka maayo kaayo nga tract alang sa paghatag kauban ang Kasulatan o usa ka libro! Nakatabang kini sa pagbutang usa ka pundasyon alang sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpresentar sa nagbuklad nga plano sa kaluwasan gikan sa pagkahulog sa tawo hangtod sa pagtubos sa buhat ni Kristo.

Specifications

  • Weight: 0.01 lb
  • Language: Cebuano

0 reviews

Write A Review