Chinese Simplified Bible (Union) Vinyl | 简体中文(联盟)乙烯基 Jiǎntǐ zhōngwén (liánméng) yǐxī jī

$19.95

MSRP:

SKU: CSSS15

Product Description

Chinese Simplified (Union Version) Bible Large Print, Black Vinyl, Paragraph Headings, Maps & Charts. 6.25″ x 8.5″

简体中文(联合版)圣经大字体,黑胶唱片,段落标题,地图和图表。 6.25英寸x 8.5英寸
Jiǎntǐ zhōngwén (liánhé bǎn) shèngjīng dà zìtǐ, hēi jiāo chàngpiàn, duànluò biāotí, dìtú hé túbiǎo. 6.25 Yīngcùn x 8.5 Yīngcùn
 

Specifications

  • Weight: 16.6 oz

0 reviews