Azerbaijani is also known as Azeri. Azerbaijani is the official language of Azerbaijan.

Azeri

2 items

2 items